Пречистване на отпадни води

Към Вашия бункер ще инсталираме пречиствателна станция за отпадни води. По този начин Ви осигуряваме пълна автономност. Пречиствателната станция е стандартен клас механично-биологично пречиствателно съоръжение за пречистване на битови отпадъчни води. Тези инсталации могат също да бъдат използвани за пречистване на  биологично замърсени води. За съжаление, все още много хора не си дават сметка, че попадналите в почвата отпадъчни води я замърсяват, а това става причина за замърсяване и на подпочвените води. Особено негативен пряк ефект наблюдаваме, когато имаме наличие на собствен водоизточник, който се използва за питейна вода.  Най-подходящата технология за пречистване на отпадъчните води за бункер или къща е биологичното пречистване. В него участват неболестотворни  микрооганизми, които по сложен биологичен способ  успяват да пречистят замърсената вода. Процесите са разработвани в продължение на години в лабораторни условия от учени микробиолози. Има технологии, които пречистват отпадните води до 98%. Пречистената вода е богата на азотни съединения, което я прави подходяща за поливане на тревни площи. 

КАК ДА СЕ СДОБИЯ СЪС СОБСТВЕН БУНКЕР ?

СРЕЩА

 

ОФЕРТА

 

ДОГОВОР

 

СТРОИТЕЛСТВО

 

ПРЕДАВАНЕ